សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ស្រុក ស្តីពីការបន្ថែមក្រុមគោលដៅអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺរបេងក្រីក្រ ជាអ្នកទទួលផលមូលនិធិសមធម៌សហគមន៍​(មសគ.)

55483149_1232487740264243_4442978083837837312_n

55495948_1232482910264726_8243039974811762688_n

55726209_1232482916931392_2804474315548917760_n

55819027_1232483100264707_3609782088003223552_n

Updated: April 15, 2020 — 11:06 am
Buddhism For Health © 2015 Webmail Login | Website Login