ព័ត៌មាន/ដំណឹង

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ស្រុក ស្តីពីការបន្ថែមក្រុមគោលដៅអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺរបេងក្រីក្រ ជាអ្នកទទួលផលមូលនិធិសមធម៌សហគមន៍​(មសគ.)

Buddhism For Health © 2015 Webmail Login | Website Login