ព័ត៌មាន/ដំណឹង

BfH Strategic Plan 2020 – 2025

Since its establishment in 2004, BfH has made a very significant contribution to improving healthcare access for Cambodian people, particularly the poor and vulnerable through its comprehensive health protection and social accountability programs. Most recently, from February 2019 to June 2020, BfH partnered with HP+, to expand Community Managed Health Equity Funds (CMHEFs) to include […]

A study tour to Kampong Trabek district of Prey Veng Province’s Community Managed Health Equity Fund scheme by a delegation team composed of 15 persons from O-chum district of Ratanak Kiri province

A study tour to Kampong Trabek district of Prey Veng Province’s Community Managed Health Equity Fund scheme by a delegation team composed of 15 persons from O-chum district of Ratanak Kiri province, mostly the ethnic monitories who are the district officials and commune chiefs, Buddhist monks, a Christian representative and two young volunteers. This trip […]

As part of the activities in educating citizens, particularly children and youth to love nature and the environment as well as planting trees

As part of the activities in educating citizens, particularly children and youth to love nature and the environment as well as planting trees, on July 11, 2020, Samdech Khim San led Buddhist monks and local communities to plant thousands of valuable hardwood seedlings in Samrongroth Pagoda, Pich Sar commune, Koh Andet district, Takeo province. ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចបណ្តុះផ្នត់គំនិតពលរដ្ឋ […]

75 poor and vulnerable families, most affected by COVID-19 in Takeo

អង្គការព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសុខភាព សូមប្រគេនពរ និងជូនពរ ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សប្បុរជនទាំងអស់ ប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការ គឺ៖ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ!

Buddhism For Health © 2015 Webmail Login | Website Login